• Image

  • Image

Bạn vì cộng đồng & cộng đồng vì bạn !

Thuốc Gelofusine

Thuốc Gelofusine chứa Succinylated Gelatin và Sodium Clorid, Sodium Hydroxid

Thong ke