• Image

  • Image

Bạn vì cộng đồng & cộng đồng vì bạn !

Lignopad

Gây tê tại chỗ niêm mạc trước khi khám nghiệm, nội soi, đặt thiết bị...

Octocaine 100

Gây tê tại chỗ niêm mạc trước khi khám nghiệm, nội soi, đặt thiết bị...

Xylocaine Jelly

Gây tê tại chỗ niêm mạc trước khi khám nghiệm, nội soi, đặt thiết bị...

Emla cream

Gây tê tại chỗ niêm mạc trước khi khám nghiệm, nội soi, đặt thiết bị...

Medicain

Gây tê tại chỗ niêm mạc trước khi khám nghiệm, nội soi, đặt thiết bị...

Otipax

Gây tê tại chỗ niêm mạc trước khi khám nghiệm, nội soi, đặt thiết bị...

Lignospan Standard

Gây tê tại chỗ niêm mạc trước khi khám nghiệm, nội soi, đặt thiết bị...

Isofluran

Thuốc được dùng để khởi mê và duy trì mê.

Thong ke