• Image

  • Image

Bạn vì cộng đồng & cộng đồng vì bạn !

Thuốc Kbat

Itraconazole được chỉ định điều trị các nhiễm nấm

Thuốc Spulit

Itraconazole được chỉ định điều trị các nhiễm nấm

Thuốc Sanuzo

Itraconazole được chỉ định điều trị các nhiễm nấm ở những bệnh nhân bị suy...

Thuốc Canditral

Itraconazole được chỉ định điều trị các nhiễm nấm ở những bệnh nhân bị suy...

Thuốc Spobet 100mg

Itraconazole được chỉ định điều trị các nhiễm nấm ở những bệnh nhân bị suy...

Thuốc Itracole capsule

Itraconazole được chỉ định điều trị các nhiễm nấm

Thuốc Raset 100mg

Itraconazole được chỉ định điều trị các nhiễm nấm

Thuốc Eszol tablet

Itraconazole được chỉ định điều trị các nhiễm nấm ở những bệnh nhân bị suy...

Thong ke