• Image

  • Image

Bạn vì cộng đồng & cộng đồng vì bạn !

Thuốc Sporanox IV

Itraconazole được chỉ định điều trị các nhiễm nấm ở những bệnh nhân bị suy...

Thuốc Icozole

Itraconazole được chỉ định điều trị các nhiễm nấm

Thuốc Izolmarksans

Itraconazole được chỉ định điều trị các nhiễm nấm ở những bệnh nhân bị suy...

Thuốc Pharmitrole

Itraconazole được chỉ định điều trị các nhiễm nấm

Thuốc Omestra

Itraconazole được chỉ định điều trị các nhiễm nấm ở những bệnh nhân bị suy...

Thuốc Kupitral

Itraconazole được chỉ định điều trị các nhiễm nấm ở những bệnh nhân bị suy...

Thuốc Itrazol

Itraconazole được chỉ định điều trị các nhiễm nấm ở những bệnh nhân bị suy...

Thuốc Itramir

Itraconazole được chỉ định điều trị các nhiễm nấm

Thong ke