• Image

  • Image

Bạn vì cộng đồng & cộng đồng vì bạn !

Thuốc Itraxcop

Itraconazole được chỉ định điều trị các nhiễm nấm ở những bệnh nhân bị suy...

Thuốc Acitral

Itraconazole được chỉ định điều trị các nhiễm nấm ở những bệnh nhân bị suy...

Thuốc Itranstad

Itraconazole được chỉ định điều trị các nhiễm nấm ở những bệnh nhân bị suy...

Thuốc Sporal

Itraconazole được chỉ định điều trị các nhiễm nấm ở những bệnh nhân bị suy...

Thuốc Itrazil 100

Itraconazole được chỉ định điều trị các nhiễm nấm ở những bệnh nhân bị suy...

Thuốc Doltra 200

Itraconazole được chỉ định điều trị các nhiễm nấm ở những bệnh nhân bị suy...

Thuốc Itrajonh 100

Itraconazole được chỉ định điều trị các nhiễm nấm ở những bệnh nhân bị suy...

Thuốc Ketoderm

Nhiễm nấm tại chỗ (sau khi điều trị tại chỗ không có kết quả) ·...

Thong ke