• Image

  • Image

Bạn vì cộng đồng & cộng đồng vì bạn !

Thuốc Furosemid 40mg Traphaco

Thuốc chỉ định Phù phổi cấp; phù do tim, gan, thận và các loại phù...

Thuốc Furosemid 40mg Stada

Thuốc chỉ định Phù phổi cấp; phù do tim, gan, thận và các loại phù...

Thuốc Furosemid 40mg

Thuốc có chỉ định Phù phổi cấp; phù do tim, gan, thận và các loại...

Thong ke