• Image

  • Image

Bạn vì cộng đồng & cộng đồng vì bạn !

Thuốc AMBIDIL 5

AMBIDIL 5: Điều trị tăng huyết áp (có thể điều trị tăng huyết áp ở...

Thuốc IRCOVAS 150

IRCOVAS 150 dung cho: Bệnh cao huyết áp: Irbesartan được sử dụng đơn độc hay...

Thuốc Acantan 8

Acantan thường được sử dụng để điều trị cao huyết áp. Hạ huyết áp giúp...

Thuốc Acantan 16

Acantan thường được sử dụng để điều trị cao huyết áp. Hạ huyết áp giúp...

Thuốc Candesartan

Candesartan thường được sử dụng để điều trị cao huyết áp. Hạ huyết áp giúp...

Thuốc Nicarlol 2,5

Thuốc được sử dụng để điều trị chứng cao huyết áp. Việc điều tri hiệu...

Thuốc Nicarlol 5

Thuốc được sử dụng để điều trị chứng cao huyết áp. Việc điều tri hiệu...

Thuốc Nebivolol

Nebivolol được sử dụng để điều trị chứng cao huyết áp. Việc điều tri hiệu...

Thong ke